Koenzym Q10 ved kreft

Koenzym Q10 er en organisk forbindelse som produseres i små mengder av kroppen selv.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Koenzym Q10 ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Koenzym Q10 (CoQ10) er en organisk forbindelse produsert av kroppen i små mengder.

  • Dokumentasjon av CoQ10 som et anti-kreftmiddel er utilstrekkelig.

  • Evidens for å støtte teorien om at CoQ10 kan motvirke kreftrelatert tretthet mangler.

  • Den tilgjengelige evidensen for at CoQ10 beskytter hjertet mot kjemoterapi-indusert toksisitet, er svak.

  • Kun mindre bivirkninger er rapportert.

Koenzym Q10 (CoQ10) er en organisk forbindelse som syntetiseres endogent av menneskekroppen og spiller en kritisk rolle i elektrontransporten av mitokondriell respirasjonskjede. Den har også ekstracellulære oksidative og antioksidanteffekter. Behovet for å supplere CoQ10 via dietten er svært lavt.

Likevel er CoQ10-tilskudd mye solgt og annonsert med mange helserelaterte påstander. Grunnen til dette er at det har vært rapporter om de forebyggende effektene av CoQ10-tilskudd på kreft. De underliggende virkningsmekanismene antas å være immunmodulerende og antioksidant i naturen.

Det foreligger begrensede bevis for at CoQ10 er effektiv i kreftforebygging, eller kan beskytte mot de negative effektene og toksisiteten av kreftbehandlinger. En prospektiv studie indikerte noen bevis på en reduksjon i tilbakefallsfrekvensen av malignt melanom; fem randomiserte kontrollerte studier viste kardiobeskyttende effekter i antracyklinbasert kjemoterapi; en studie viste en reduksjon i tretthet blant brystkreftpasienter; og en annen prospektiv studie antydet en reduksjon i de negative effektene av behandling med interferon. Disse funnene må imidlertid tolkes med stor forsiktighet, siden de kliniske forsøkene hadde mange metodologiske feil.

Bivirkninger av CoQ10 forekommer sjelden, er doseavhengige og vanligvis ikke alvorlige. På grunn av dens strukturelle likhet med vitamin K, er en interaksjon med kumarinderivater mulig, selv om den bare er beskrevet i enkelttilfeller.

Opplysninger om originaldokument:

Mario Rottorf, Helen Cooke, CAM Cancer Consortium. Coenzyme Q10 [online document]. June 21, 2016.

Assessed as up to date in April 2014 by Barbara Wider.
Fully revised and updated in December 2012 by Helen Cooke.
Fully revised and updated in September 2011 by Helen Cooke.
Fully revised and updated in August 2009 by Helen Cooke.
First published in 2005, authored by Helen Seers and Helen Cooke.

Mulig risiko ved bruk av koenzym Q10

To gjennomganger av prekliniske og kliniske data konkluderte med at CoQ10 er trygt som kosttilskudd. Det observerte sikkerhetsnivået (OSL) er 1200 mg/dag, og oral administrering i opptil 30 måneder anses som trygt. Hos barn kan en daglig dose på maks. 10 mg/kg kroppsvekt anses som trygt; hos gravide, maksimalt 200 mg/dag.

Bivirkninger: De doseavhengige bivirkningene som er dokumentert er kvalme, sure oppstøt, smerter i øvre del av magen, allergiske hudreaksjoner, lysfølsomhet, svimmelhet, irritabilitet, hodepine, tretthet og, hvis det tas om kvelden, mild søvnløshet. Prevalensen av uønskede hendelser er rapportert hos < 1 % av brukerne. Doser over 100 mg/d bør omfordeles til 2-3 doser per dag. En monografi utstedt av Natural Medicines Comprehensive Database (NMCD) rapporterer flere forskjellige kliniske studier der ingen alvorlige bivirkninger oppsto.

Kontraindikasjon: Det er ingen omtale av noen kontraindikasjoner for CoQ10-tilskudd i internasjonal litteratur.

Interaksjoner: Teoretisk sett kan CoQ10s antioksidantvirkningsmekanisme bety at den kan påvirke effekten av enkelte kjemoterapeutiske midler (som antracyklin og cyklofosfamid) så vel som strålebehandling. Nyere in vitro-studier har imidlertid vist at CoQ10 ikke påvirker de antineoplastiske egenskapene til doksorubicin.

Det er individuelle kasusrapporter som tyder på at CoQ10 kan redusere effekten av coumarin, et fenomen som kan forklares av den strukturelle likheten mellom CoQ10 og vitamin K2. En randomisert studie i liten skala viste ingen endring i INR-nivåene til pasienter som fikk kumariner og CoQ10 i doser på opptil 100 mg/d i fire uker.

Å ta CoQ10 kan redusere behovet for insulin hos pasienter med diabetes, og Natural Medicines Comprehensive Database beskriver CoQ10s potensielle hypotensive effekter som bør tas i betraktning ved antihypertensiv behandling.

Annet/vær ekstra obs på: Kvaliteten og sammensetningen av CoQ10-produkter kan variere mellom produsenter.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: