Klaseormedrue ved kreft

Klaseormedrue er også kjent som black cohosh. Det finnes en del tilgjengelig forskning på urten, men resultatene er forholdsvis sprikende.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Klaseormedrue ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Klaseormedrue (Black cohosh, Actaea racemosa, Cimicifuga racemosa) er en medisinplante som tilhører familien Ranunculacea, med opprinnelse fra Øst-Nord-Amerika. Urten er først og fremst kjent brukt for menopausale symptomer, inkludert hetetokter. Kvinner med brystkreft i anamnesen opplever ofte menopausale symptomer som følge av kreftbehandlinger, og derfor er denne urten av interesse for denne gruppen. En systematisk gjennomgang av 14 randomiserte kontrollerte studier (RCT), 7 ukontrollerte studier og 5 observasjonsstudier og en påfølgende publisert RCT har evaluert klaseormedrue for menopausale symptomer, kreftrisiko og hormonelle effekter hos kvinner med en historie med brystkreft.

  • Klaseormedrue har enten ingen innvirkning på risikoen for brystkreft eller tilbakefall av brystkreft, eller reduserer risikoen for brystkreft og tilbakefall av brystkreft. Det er ingen bevis for at urten øker risikoen for brystkreft eller tilbakefall.
  • Bevisene for effekt på menopausale symptomer, spesielt hetetokter, hos kvinner med en historie med brystkreft er blandet. I åpne eller ukontrollerte studier har urten blitt funnet å redusere hetetokter og menopausale symptomer betydelig, men i RCT sammenlignet med placebo har det ikke vært signifikant bedre. Derfor var det mindre sannsynlighet for at studier av høyere kvalitet fant forbedring.
  • Klaseormedrue påvirker ikke sirkulerende nivåer av østradiol, follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH), og ser ikke ut til å ha noen østrogene effekter av kroppsvev inkludert bryst, endometrial eller vaginalt.

Til tross for kasusrapporter om levertoksisitet assosiert med bruk av urten, har resultater fra kliniske studier funnet at den er trygt og godt tolerert.

Opplysninger om originaldokument:

Jianping Liu, Xun Li, CAM Cancer Consortium. Black cohosh (Actaea racemosa) [online document], May 28, 2020.

Fully revised and updated in May 2020 by Ellen Conte.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Most recent update in March 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in September 2013 by Barbara Wider.
Update and revision in June 2012 by Jianping Liu, Xun Li and Guoyan Yang.
Fully revised and updated in August 2009 by Jianping Liu and Xun Li.
Summary first published in March 2006, authored by Jianping Liu.

 

 

Mulig risiko ved bruk av klaseormedrue

Bivirkninger: 
Klaseormedrue har en god sikkerhetsprofil ut fra publiserte data. To systematiske oversikter av bruk hos kreftpasienter konkluderte med en god sikkerhetsprofil, uten signifikante bivirkninger tilskrevet urten (Fritz 2014, Walji 2007). En annen systematisk gjennomgang av sikkerheten generelt (ikke bare kreftpasienter) analyserte 13 kliniske studier som involverte mer enn 2800 pasienter (Borrelli 2008). Alle studier indikerte relativ sikkerhet: 97 % av alle de rapporterte bivirkningene var små, og de eneste alvorlige ble ikke ansett for å være årsaksrelatert til klaseormedrue . Dette er i tråd med funnene i en tidligere oversikt (Huntley 2004). Nyere kliniske studier i generelle populasjoner bekrefter disse funnene (Ross 2012, Bai 2009, Li 2011, Sun 2012). Mindre bivirkninger observert i kliniske studier inkluderer kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, mastalgi og vektøkning (Zava 1998, Huang 2011).

Etter flere kasusrapporter om levertoksisitet ved bruk, har flere studier og vurderinger evaluert dette mulige sikkerhetsproblemet, men ingen har bekreftet disse funnene. (Fritz 2014, Walji 2007, Naser 2011). En systematisk gjennomgang publisert i 2008 av US Pharmacopeia's Council of Experts om levertoksisitet, fant at alle rapporter om leverskade ble tildelt mulig årsakssammenheng, og ingen var av sannsynlig eller sikker årsakssammenheng (Mahady 2008). Mange av saksrapportene var for kombinasjonsprodukter, og risiko for forfalskning og samtidig administrering med kjente hepatotoksiske legemidler var mulige årsaker (Walji 2007). De åtte siste publikasjonene om mulig levertoksisitet, fant mangel på årsakssammenheng for klaseormedrue i alle tilfeller (Teschke 2011a, Teschke 2011b, Firenzuoli 2011, Huang 2010, Teschke 2010, Teschke0, 9009, 2009, 2009 2009c).

Den systematiske gjennomgangen fra 2014 av urten brukt ved brystkreft vurderte ikke systematisk effekten på leverfunksjonen, men rapporterte ingen innvirkning på denne eller symptomer som tyder på nedsatt leverfunksjon blant studiene inkludert i deres gjennomgang (Fritz 2014). En metaanalyse publisert i 2011 inkludert fem randomiserte dobbeltblinde kliniske studier som involverte 1117 kvinner som ble behandlet daglig med ekstrakt av klaseormedrue i 3 til 6 måneder, evaluerte leverfunksjonen gjennom nivåer av AST, ALT og GGT enzymer. De fant ingen bevis for at urten hadde noen negativ effekt på leverfunksjonen (Naser 2011). Til syvende og sist, basert på kliniske studier, virker det usannsynlig at den har noen negativ effekt på leverfunksjonen.

Kontraindikasjoner
Det er ingen beskrevne kontraindikasjoner for klaseormedrue i litteraturen. Det er utilstrekkelig bevis for bruk av gravide eller ammende kvinner, og bruk anbefales derfor ikke (Dugoua 2006). Forsiktighet kan være berettiget for personer med en allerede eksisterende levertilstand, basert på kasusrapporter beskrevet tidligere.

Interaksjoner
Legemiddelinteraksjoner med klaseormedrue har totalt sett blitt ansett som usannsynlig eller svært begrenset, basert på en 2017-gjennomgang av urte-legemiddelinteraksjoner (Asher 2017).

Flere studier har evaluert potensialet for klaseormedrue-legemiddelinteraksjoner basert på farmakokinetiske effekter hos friske frivillige. En studie administrerte en høy dose (1090 mg standardisert til 0,2 % triterpe-glykosider) to ganger daglig i 28 dager til tolv frivillige, og brukte medikamentsonder for å evaluere effekten på en rekke CYP P450-enzymer (Gurley 2005). Klaseormedrue hadde ingen effekt på CYP1A2, CYP2E1 eller CYP3A4, men reduserte CYP2D6-aktiviteten med 7 %. Dette ble ansett for å være klinisk ubetydelig gitt den lille effekten og den svært høye dosen som ble brukt. En annen studie administrerte 40 mg to ganger daglig i 14 dager, og fant at det ikke var noen effekt på CYP3A4/5-aktivitet (Gurley 2006a). Det er usannsynlig at klaseormedrue påvirker Pgp når det ble gitt to ganger daglig 20mg  i 14 dager, og ikke påvirket farmakokinetikken til digoksin (Gurley 2006b). Til slutt antydet en in vitro-studie at klaseormedrue kan påvirke OATP2B1 (Fuchikami 2006), noe som kan redusere effektiviteten av amiodaron, fexofenadin, glyburid og flere statiner, men klinisk forskning er ikke tilgjengelig (Henneicke-von Zepelin 2007). Til sammen antyder disse studiene at klaseormedrue sannsynligvis ikke vil ha signifikante farmakokinetiske effekter på medisiner.

Flere studier (5 kliniske studier, 1 observasjonsstudie) har brukt urten sammen med tamoxifen eller aromatasehemmere (Fritz 2014, Wang 2019). De kliniske studiene rapporterte ikke om langsiktige utfall som tilbakefall av sykdom eller total overlevelse. En observasjonsstudie fant at risikoen for tilbakefall av brystkreft var 25 % lavere (HR 0,75, 95 % KI 0,63–0,89) hos de som tok klaseormedrue, og 35,8 % av disse tok tamoxifen (Henneicke-von Zepelin 2007 ). Dette tyder på at det er usannsynlig at urten vil redusere effekten av tamoxifen. I tillegg, gitt de farmakokinetiske dataene som er diskutert tidligere, er en klinisk meningsfull effekt av urten på CYP2D6 (metaboliserer tamoxifen), eller CYP3A4 (metaboliserer aromatasehemmere) usannsynlig (Fritz 2014).

Advarsler
En sikkerhetsgjennomgang fra 2008 av US Pharmacopeia's Council of Experts (Mahady 2008), anbefalte at klaseormedrue-produkter inkluderer en advarsel angående leverhelse og mulig hepatotoksisitet. Health Canada krever på samme måte en oppfordring om å konsultere helsepersonell, til brukere som har en leversykdom eller utvikler symptomer på leverproblemer (Health Canada 2018).

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: