Gurkemeie og kurkumin ved kreft

Gurkemeie er en urt som hevdes å kunne hjelpe mot mange ulike plager, deriblant kreft. Hva sier forskningen om dette?

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på gurkemeie/ kurkumin ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Curcumin/ kurkumin eller diferuloylmethane er hovedbestanddelen og den aktive komponenten i krydderet gurkemeie (rhizomer av Curcuma longa). Curcumin brukes medisinsk som et supplement, og hevdes å ha antikreft- og kjemopreventive egenskaper. Det er to systematiske oversikter og tjue kontrollerte studier av curcumin for kreftbehandling tilgjengelig, hovedsakelig for støttende behandling og forebygging. De fleste studier er små i størrelse og viser stor heterogenitet.

Antitumorbehandling:

  • Det er utilstrekkelig bevis for å komme med noen uttalelser angående effekten av curcumin som et antitumormiddel for kreft (n=4).
  • Foreløpige bevis fra to RCT ved tykktarmskreft er lovende, men krever ytterligere studier.

Støttende omsorg:

  • Oral mukositt: Curcumin er sannsynligvis effektivt til å forebygge og behandle oral mukositt under kjemoterapi og/eller strålebehandling for hode- og nakkekreft når det brukes lokalt eller oralt (n=5).
  • Strålingsdermatitt: Oralt curcumin er kanskje ikke effektivt for å forhindre strålingsdermatitt, lokal applikasjon har svake bevis for å støtte bruken (n=3).
  • Uønskede effekter av strålebehandling for prostatakreft: curcumin kan redusere urinveissymptomer og redusere betennelse (n=1), men det ser ikke ut til å være til fordel for andre symptomer eller livskvalitetsutfall (n=2).
  • Livskvalitet: Data fra dårlig utformede studier har rapportert fordeler under kjemoterapi og strålebehandling for blandede kreftformer med tillegg av curcumin.
  • Kroppssammensetning  (body composition): Det kan ikke gis utsagn om effekten av curcumin på kroppssammensetning på grunn av motstridende data (n=2).

Forebygging:

  • Submukøs fibrose: Curcumin er sannsynligvis effektiv i behandling av oral submukøs fibrose (1 systematisk oversikt n=6), men det er ikke kjent om dette gir lavere risiko for munnhulekreft.
  • Oral leukoplaki: resultater fra én RCT er lovende (leukoplakistørrelse), men det er uklart om dette betyr lavere risiko for munnhulekreft
  • Ulmende myelomatose (SMM) og monoklonal gammopati av ubestemt betydning (MGUS): Resultatet fra en liten kontrollert studie er lovende, men trenger ytterligere bekreftelse.

Curcumin er generelt anerkjent som trygt av US Food and Drug Administration (FDA) og har blitt brukt trygt i doser på opptil 12 g daglig i flere måneder.

Opplysninger om originaldokument:

Ellen Conte, CAM Cancer Consortium. Curcumin [online document], May 28, 2020

Summary fully revised and updated in May 2020 by Ellen Conte.
Summary fully revised and updated in April 2014 by Klara Rombauts.
Summary first published in May 2012 authored by Klara Rombauts and Liene Dhooghe.

Mulig risiko ved bruk av gurkemeie og kurkumin

Bivirkninger: Curcumin og curcuminoider er generelt anerkjent som trygge (GRAS) av FDA (Hewlings 2017). Kliniske studier inkludert flere fase I-studier med curcumin hos pasienter med avansert kreft i bukspyttkjertelen (Dhillon 2008; Kanai 2013; Kanai 2011; Epelbaum 2010), har vist god tolerabilitet og sikkerhet i doser på opptil 8 g daglig tatt i en periode på opptil 18 måneder (Bayet-Robert 2010; Cheng 2001; Hewlings 2017), og i høye doser på opptil 12g i 3 måneder (Jurenka 2009; Lao 2006). Mulige bivirkninger inkluderer gastrointestinale bivirkninger som diaré og kvalme (Hewlings 2017; Epelbaum 2010), og et potensial for allergisk dermatitt relatert til lokal administrering (Goel 2008).

Kontraindikasjon: Det er ingen kjente absolutte kontraindikasjoner for curcumintilskudd. Det er utilstrekkelige data for bruk under graviditet og amming. Forsiktighet utvises ved kombinert bruk med medisiner som metaboliseres av CYP 2D6 og 2A6, personer på antikoagulasjons- og blodplatehemmende medisiner og personer på tamoxifen-behandling. Se interaksjonsdelen for detaljer.

Interaksjoner: Curcumin kan interagere med noen medisiner på grunn av farmakokinetiske, farmakodynamiske og additive effekter. Prekliniske studier har rapportert endringer i ulike CYP P450-enzymfunksjoner med curcumin, noe som kan føre til interaksjoner med medisiner (Adiwidjaja 2018). Curcumin har blitt rapportert å hemme CYP1A2-funksjonen og øke CYP2A6-aktiviteten hos friske, mannlige kinesiske frivillige (Chen 2010). To studier har ikke funnet noen effekt av curcumin på CYP 3A4-aktivitet (Fabiani 2018; Al-Jenoobi 2015). En randomisert, placebokontrollert seksveis crossover-studie med åtte friske frivillige fant at kortvarig administrering av 4g curcuminoider med piperin ikke hadde noen innvirkning på farmakokinetikken til midazolam (CYP3A-sonde), flurbiprofen (CYP2C9-sonde) eller paracetamol (UGT- og SULT-sonde). ) (Volak 2013) Derfor ble curcumoinoider med piperin ansett som usannsynlig å resultere i en interaksjon som involverte CYP 3A, CYP2C9 eller paracetamol konjugasjonsenzymer. Curcumin kan hemme intestinal ABCB1-transportør, og prekliniske data har vist lignende resultater for ABCB2 (Adiwidjaja 2018).

Curcumin kan redusere effektiviteten til tamoxifen ved å endre metabolismen av prodrug tamoxifen til aktiv endoxifen (Hussaarts 2019). En dose på 1200 mg curcumin med 10 mg piperin administrert 3 ganger daglig med tamoxifen reduserte endoksifenarealet under kurven med 12,4 % (p=0,002) sammenlignet med tamoxifen alene. Dette samsvarer med en annen studie som fant hemming av CYP2D6 med curcumin (Al-Jenoobi 2015), som er enzymet som er ansvarlig for omdannelsen av tamoxifen til endoxifen.

Prekliniske data har antydet blodplatehemmende og antikoagulerende effekter av curcumin og dermed mulige additive effekter med antikoagulerende medisiner (Kim 2012; Goel 2008). Imidlertid har menneskelige studier ikke klart å demonstrere en klinisk eller signifikant betydningsfull effekt av curcumin med blodplatehemmende og antikoagulerende medisiner inkludert acetylsalisylsyre, tipopidin, klopidogrel, warfarin og dabigatran (Hu 2018; Fung 2017). Forsiktighet utvises inntil mer er kjent.

Oppsummert kan Curcumin hemme CYP 1A2- og CYP 2D6-aktivitet, men det ser ikke ut til å ha en signifikant effekt på CAYP 3A4- eller CYP 2C9-aktivitet. Curcumin reagerer sannsynligvis med tamoxifen. Curcumin er sannsynligvis trygt med antikoagulerende, men forsiktighet er fortsatt berettiget.

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: