E-vitamin ved kreft

E-vitamin er en fellesbetegnelse på flere kjemiske forbindelser, som muligens kan se ut til å redusere bivirkninger forårsaket av kreftbehandling.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på E-vitamin ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • E-vitamin er en fellesbetegnelse for flere kjemiske forbindelser, hver med sin særegne metabolisme og biologiske aktivitet.
  • E-vitaminforbindelser er fettløselige antioksidanter, og det antas at noen av dem kan ha gunstige egenskaper på kreft.
  • Som et supplement til konvensjonell kreftbehandling kan E-vitamin muligens redusere bivirkninger (dvs. slimproduksjon i munn/svelg, hånd-fot-syndrom og perifer nerveforgiftning) forårsaket av cellegiftbehandling eller stråling.
  • Det er ikke publisert noen kliniske studier som beskriver bruk av E-vitamin som eneste terapi i kreftbehandling.
  • E-vitamin anses å ha svært lav giftighetsgrad og er generelt godt tolerert i lave doser.

E-vitamin er en samlebetegnelse som omfatter flere kjemiske forbindelser både av naturlig art (alfa-, beta-, gamma- og delta-tokoferol, og alfa-, beta-, gamma- og delta-tokotrienol) og syntetisk art (all-rac-alfa-tokoferol), samt estere dannet av disse. Det er antydet at noen former for E-vitamin kan spille en rolle i forebygging og behandling av kreft.

Denne oppsummeringen fokuserer på bruk av E-vitamin i et kreftforløp, det vil si når det brukes som et krefthemmende middel eller for å lindre bivirkninger forårsaket av kreftbehandling. Bruk av E-vitamin i forebygging av kreft er ikke dekket av dette sammendraget.

Det foreligger ingen publiserte kliniske studier som beskriver bruk av E- vitamin som eneste terapi i kreftbehandling.

Tilgjengelige fagfellevurdert klinisk litteratur beskriver bruk av alfa-tokoferol, all-rac-alfa-tokoferol og tokotrienol som komponenter i multivitaminregimer eller blandinger av mikronæringsstoffer, i kombinasjon med ikke-kreftmedisiner eller som tillegg til standard cellegiftbehandling eller stråling.

I fem randomiserte, placebokontrollerte studier på voksne og barn med kreft ble det funnet at bruk av E-vitamin kan forhindre økt slimproduksjon i munn/svelg forårsaket av cellegift eller stråling.

I fem randomiserte, kontrollerte eller placebokontrollerte kliniske studier ble det funnet en reduksjon av forekomsten og alvorlighetsgraden av perifer nerveforgiftning framkalt av taxaner eller platinumbasert cellegift av alfa-tokoferol hos pasienter som brukte E-vitamin. To andre randomiserte, placebokontrollerte studier bekreftet ikke disse funnene, og dokumentasjonen må dermed anses som usikker og utilstrekkelig.E-vitamin anses å ha svært lav giftighet og er generelt godt tolerert. Imidlertid bør det utvises forsiktighet ved bruk av høye doser av den naturlige formen alfa-tokoferol til pasienter med hjerte- og karsykdommer eller personer som bruker blodfortynnende medisiner (for eksempel warfarin), og til pasienter med vitamin K-relaterte koagulasjonsforstyrrelser.

Pasienter med redusert helse frarådes daglige doser på 400 IE (= ca 265 mg) eller høyere. Det finnes lite informasjon tilgjengelig om bivirkninger av andre former for E-vitamin.

Opplysninger om originaldokument:

Luc Geeraert, CAM Cancer Consortium. Vitamin E during cancer treatment [online document]. September 30, 2015.

Summary updated in September 2015 by Luc Geeraert
Summary fully revised and updated in July 2013 by Luc Geeraert
Summary first published in August 2011, authored by Luc Geeraert

Mulig risiko ved bruk av E-vitamin ved kreft

Bivirkninger: E-vitamin anses for å ha svært lav giftighet og er generelt godt tolerert. Mennesker viser svært få bivirkninger av tilleggsdoser under 2100 mg alfa-tokoferol per dag i noen uker til noen måneder. Effektene av livslang eksponering for høye doser av alfa-tokoferoltilskudd, er ikke kjent.
Den kjemiske forbindelsen Alfa-tokoferol i E-vitaminet ser ut til å kunne hemme koagulering av blod og dermed gi økt risiko for blødninger. Metastudier har funnet at daglige tilskudd over 400 IE E-vitamin kan gi økt dødelighet, en risiko som er doseavhengig. Ikke-friske personer frarådes derfor dagsdoser på 400 IE eller høyere. E-vitamin er også antydet å kunne øke risikoen for primære kreftformer, samt øke dødeligheten for pasienter med hode- og nakkekreft.
Det er svært lite informasjon tilgjengelig på bivirkninger av andre former for vitamin E.

Kontraindikasjon: Personer med hjerte-/karsykdommer eller vitamin K-relaterte koagulasjonsforstyrrelser, samt personer som behandles med blodfortynnende legemidler, bør være forsiktig med tilskudd av vitamin E, da høye doser alfa-tokoferol kan øke blødningstendensen.

Interaksjoner: Grunnet E-vitaminets egenskap som antioksidant, er det teoretisk sett en mulighet for at bruk av E-vitamin ved siden av ordinær strålings- eller cellegiftbehandling kan redusere effekten av den ordinære behandlinga. Det er imidlertid svært begrenset tilgjengelig dokumentasjon på bruk av E-vitamin ved kreft, og hvorvidt E-vitamin kan svekke den ordinære behandlinga er ikke bekreftet i kliniske studier.

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: