Søtmalurt (Artemisia annua) ved kreft | NAFKAM

Søtmalurt (Artemisia annua) ved kreft

Artemisinin, en bestanddel i søtmalurt, brukes i malariamedisin. Det finnes ingen tilgjengelig forskning som støtter påstanden om at artemisinin kan være nyttig i forbindelse med kreft.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Søtmalurt (Artemisia annua L.) er en vanlig type malurt som tilhører familien Asteraceae. Urten er naturlig hjemmehørende i tempererte områder av Asia, men blir dyrket over hele verden.

Artemisinin er en av søtmalurtens bestanddeler. Artemesin og dens halvsyntetiske artemisinin-derivater (inkludert dihydroartemisinin, artesunate, artemether og arteether) brukes i produksjon av kombinasjonsterapier for behandling av malaria (ACT = artemisinin-basert kombinasjonsterapi).

Dyrestudier antyder at artemisinin og relaterte forbindelser hemmer tumorvekst og sykdomsspredning. Det er imidlertid ingen kliniske studier på søtmalurt tilgjengelig, og kun en randomisert klinisk studie på artesunate. Det er dermed for tiden ingen tilgjengelig dokumentasjon fra klinisk forskning som støtter tanken om at oppmuntrende funn fra dyrestudier lar seg overføre til kreftpasienter.

Artemisininbaserte legemidler er velkjent fra behandling av malaria og er i den sammenhengen ved bruk av anbefalte doser, generelt godt tolerert. Det er imidlertid registrert to tilfeller av alvorlige bivirkninger etter inntak av høye doser artemisininbaserte legemidler.

Opplysninger om originaldokument:
Klara Rombauts, Arne Heyerick, CAM-Cancer Consortium. Artemisia annua [online document]. January 29, 2015.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på søtmalurt ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av søtmalurt

Bivirkninger: Å innta en spiselig variant av søtmalurt er rapportert å kunne forårsake magesmerter, unormalt lav hjerterytme, diare, kvalme, oppkast, redusert appetitt, influensalignende symptomer, feber og reduserte retikulocyttall.
Påført på hud, er det registrert tilfeller av hudirritasjoner

Kontraindikasjon: Ingen kjente.

Interaksjoner: Eksperimentelle forsøk har vist at søtmalurt kan forstyrre virkningen av antineoplastiske midler, antibiotika, antisoppmidler, natriumbutyrat, samt klorokin som finnes i noen malariamedisiner.

Annet/vær ekstra obs på: Artemisinin-baserte legemidler benyttes i behandlingen av malaria og anses som trygt og med få bivirkininger ved dosene som er anbefalt ved malaria. Ved kreft antas det å være behov for minst 5 ganger så høye doser, og det er ikke vitenskapelig dokumentasjon tilgjengelig på sikkerhet eller risiko ved slike doser. Man vet altså ikke om det er trygt eller skadelig.
To rapporter vitner om alvorlige forgiftninger på hjernestammen hos pasienter som har benyttet svært høye doser av artemisisin-baserte legemidler. En av disse døde av forgiftningen. Samtidig har tilsvarende nerveforgiftning blitt sett hos laboratoriedyr, men en gjennomgang antydet at nerveforgiftningen man så hos mus etter intramuskulær behandling, sannsynligvis ikke forårsaker tilsvarende nerveforgiftning hos mennesker som gis slike legemidler oralt.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: