Lykopen ved kreft | NAFKAM

Lykopen ved kreft

Den rødoransje fargen i blant annet tomater er dannet av naturstoffet lykopen. Dette fremmes som en antioksidant, men tilgjengelig forskning gir ikke støtte til å hverken anbefale eller fraråde ekstra inntak av lykopen.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Lykopen er et naturstoff som danner den rødoransje fargen i frukt, som for eksempel i tomater eller aprikoser.
  • To systematiske kunnskapsoppsummeringer har sett på funn fra kliniske studier på lykopen for henholdsvis forebygging av prostatakreft og behandling av prostatakreft.
  • Funnene oppsummeres som utilstrekkelige til hverken å anbefale eller fraråde ekstra inntak av lykopen.
  • For biologiske menn anses lykopen generelt å være trygt.

Lykopen er et naturstoff som danner den rødoransje fargen i frukt, som for eksempel i tomater eller aprikoser.

Lykopen fremmes som antioksidant, og det er hevdet at den kan hemme celledeling og fremme naturlig celledød. Som følge av dette hevdes det at lykopen kan beskytte mot kreft (spesielt prostatakreft) og være helsemessig gunstig for kreftpasienter. Både kosttilskudd, bearbeidede tomatprodukter (juice) og lykopenberikede matvarer som anses som helsemessig svært gunstige, blir markedsført på grunnlag av slike påstander.

Denne oppsummeringen gjelder ekstra inntak av lykopen i form av kosttilskudd eller spesielle matvarer tilsatt lykopen. Oppsummeringen berører ikke det inntaket som oppnås gjennom ordinært kosthold.

Det er gjort to systematiske oppsummeringer basert på kliniske studier: en for kreftforebygging og en for behandling, begge avgrenset til menn og prostatakreft. Begge vurderingene konkluderte med at dokumentasjonen er for mangelfull og utilstrekkelig til å kunne støtte anbefaling av lykopen for forebygging eller behandling av prostatakreft.

For biologiske menn anses inntak av lykopen generelt å være trygt. For biologiske kvinner mangler det forskning til å si noe om trygghet.

Opplysninger om originaldokument: Gabriele Dennert, CAM-Cancer Consortium. Lycopene [online document]. July 26, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på lykopen ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av lykopen ved kreft

Bivirkninger: Inntak av lykopen som kosttilskudd i doser opptil 10 mg/dag anses generelt for å være trygt for folk som ikke er gravide.
For gravide har man derimot antydninger om at selv doser så lave som 2 mg/dag kan medføre bivirkninger som for tidlig fødsel og lav fødselsvekt på nyfødte.

Kontraindikasjon: Ingen kjente.

Interaksjoner: Det mangler solid dokumentasjon på interaksjoner mellom lykopen og legemidler. Innledende forskning har imidlertid funnet antydninger til at tomatprodukter (som er hovedkilde for lykopen for befolkningen i den vestlige delen av verden) kan ha en hemmende virkning på cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) som kroppen trenger til nedbrytningen av flere legemidler, blant annet antibiotika, cytostatiske og psykotrope stoffer. Det oppfordres derfor til forsiktighet når store mengder tomatprodukter inntas samtidig med CYP3A4-avhengige legemidler.
Teoretisk kan det muligens forekomme en interaksjon mellom lykopen og alkohol, da kombinasjonen kan provosere andre cytokromer i kroppen, men dette er ikke bekreftet i kliniske studier på mennesker.
Vis varsomhet ved samtidig bruk av lykopen og blodfortynnende midler.

Annet/vær ekstra obs på: Innholdet av lykopen i tilgjengelige kosttilskudd ser ut til å variere og kan variere med så mye som +/- 38-42% fra det oppgitte innholdet.
Lykopen kan muligens virke blodfortynnende og dermed øke blødningsfaren under og etter kirurgiske inngrep. Det anbefales derfor å avslutte inntaket av lykopentilskudd senest to uker før planlagt inngrep.
Grunnet lykopens innhold av fargepigmentet karoten, kan inntak av store mengder muligens føre til at huden antar et gulaktig skjær.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: