Lenkeliste for lovverket

I lista under finner du lenker til de mest sentrale lover og regler som gjelder for eller berører alternativ behandling i Norge. Noen gjelder bare i visse tilfeller, og det er flere faktorer som avgjør når og hvor de enkelte bestemmelsene tas i bruk. 

Lov 2003-06-27-64:  Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

LOV-1999-07-02-64:  Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

LOV-1999-07-02-63:  Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

LOV-2001-06-15-53: Lov om pasientskader mv. (pasientskadeloven)

LOV-1992-12-04-132: Lov om legemidler mv (legemiddelloven)

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

LOV-2001-06-15-75:  Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)

LOV-2009-01-09-2:  Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv (markedsføringsloven)

Forskrift 2003-12-11-1501: Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Les mer:

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003): Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

NOU 1998:21 : Alternativ medisin

Legal status and regulation of CAM in Europe

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: