Søtmalurt (Artemisia annua) ved kreft

Artemisinin, en bestanddel i søtmalurt, brukes i malariamedisin. Det finnes ingen tilgjengelig forskning som støtter påstanden om at artemisinin kan være nyttig i forbindelse med kreft.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Søtmalurt (Artemisia annua) ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Søtmalurt (Artemisia annua L.) er en vanlig type malurt som tilhører familien av Asteraceae. Den er hjemmehørende i tempererte Asia, men naturalisert over hele verden.

Artemisinin er en ingrediens i A. annua. Artemesin og dets semisyntetiske artemisinin-derivater (inkludert dihydroartemisinin, artesunat, artemeter og arteether) brukes til produksjon av kombinasjonsterapier for behandling av malaria (ACTs = Artemisinin-basert kombinasjonsterapi).

Dyrestudier har antydet at artemisinin og relaterte forbindelser hemmer tumorvekst og metastaser. Det er imidlertid ingen bevis fra kliniske studier for øyeblikket at antikrefteffektene fra dyrestudier kan oversettes til fordeler for kreftpasienter. Ingen kliniske studier av A. annua og bare én randomisert klinisk studie av artesunate er tilgjengelig.

Erfaringer fra malariabehandling tyder på god toleranse for artemisininbaserte legemidler. Imidlertid fins det to kasusrapporter med alvorlige bivirkninger når artemisinin-baserte legemidler ble brukt i høyere doser.

Opplysninger om originaldokument:

Klara Rombauts, Arne Heyerick, CAM Cancer Consortium. Artemisia annua [online document], June, 2019.

Last revised in June 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Summary assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Summary fully revised and updated in August 2012 by Klara Rombauts.
Summary first published in March 2011, authored by Klara Rombauts and Arne Heyerick.

 

Mulig risiko ved bruk av søtmalurt

Toksisitet
Artemisinin-avledede legemidler er tilgjengelige for behandling av malaria. Bortsett fra to kasusrapporter er det ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger hos mennesker ved doser brukt til behandling av malaria, men det er fortsatt ukjent om de høyere dosene som skal være nødvendig for behandling av kreftpasienter kan forårsake alvorlige bivirkninger. In vivo-studier viste at doser av artemisinin-relaterte endoperoksider på minst 5 ganger høyere enn de som brukes til antimalariabehandling er nødvendig for å indusere effekt. Sikkerheten til slike doser er ennå ikke evaluert i fase I-kliniske studier.

En caserappport beskriver en gutt som fikk artesunate stikkpiller og døde etter 13 dager. Han hadde fått en dose som var 7 ganger høyere enn den maksimale anbefalte dosen, noe som angivelig førte til toksisitet i hjernestammen.

I en annen caserapport beskrev en kvinne med nylig resekert tidlig brystkarsinom symptomer på toksisk hjernestammeencefalopati. Siden denne nevrotoksisiteten også har blitt sett hos forsøksdyr, tilskriver forfatterne av saksrapporten toksisiteten til forbruket av artemisinin, selv om hun også fikk kjemoterapi og en blanding av andre urter på toppen.

På den annen side antydet en gjennomgang av toksisiteten til artemisininderivater at denne teknisk sett hos laboratoriedyr ikke nødvendigvis forekommer hos mennesker, på grunn av forskjellene i farmakokinetisk profil etter forskjellige administreringsveier. Det er usannsynlig at oral administrering som brukes til mennesker forårsaker nevrotoksisiteten som sees etter intramuskulær administrering hos mus.

Bivirkninger: Det er rapportert at oralt inntak av A. annua kan forårsake magesmerter, bradykardi (unormalt langsom hjerterytme), diaré, kvalme, oppkast, nedsatt appetitt, influensalignende symptomer, feber og redusert retikulocyttantall. En studie fra 2019 rapporterte at hos 13 pasienter med metastatisk brystkreft opp til 200 mg/d langtids oral ART (2,3-4,1 mg/kg BW/d) i opptil 1115 kumulative behandlingsdager (37 måneder) ikke resulterte i noen store sikkerhetsproblemer. Lokal påføring av A. annua kan forårsake dermatitt. 

Interaksjoner: Eksperimentelle studier viste additive eller synergistiske aktiviteter med antineoplastiske midler, antibiotika, soppdrepende midler, natriumbutyrat og klorokin, hvor det kan bli mer effektivt ved febernedgang og forsvinning av malariasymptomer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: