Essiac ved kreft

Essiac markedsføres på Internett som en alternativ kreftbehandling, men det mangler forskning som støtter en slik teori. Derimot er urteblandingen forbundet med risiko for betydelige bivirkninger.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Essiac urteblanding ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Essiac er en urteblanding som vanligvis administreres som te. Det markedsføres hovedsakelig via internett som en alternativ kreftkur.

Det foreligger ingen evidens fra kliniske studier som indikerer at Essiac er effektivt. Det er ikke utført noen kliniske studier for å vurdere effekten, og den eneste publiserte ukontrollerte kliniske undersøkelsen antydet ikke at Essiac har en effekt på svulstbelastningen.

Sikkerhetsprofilen til Essiac er stort sett ukjent, men noen av ingrediensene er assosiert med muligens betydelige bivirkninger. En indirekte risiko er at pasienter som bruker Essiac rådes til å slutte med konvensjonelle kreftbehandlinger inkludert kjemoterapi eller strålebehandling.

Opplysninger om originaldokumentet:

Katja Boehm, CAM-Cancer Consortium. Essiac [online document], February 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2013 by Katja Boehm.
Fully revised and updated in December 2011 by Katja Boehm.
Fully revised and updated in August 2009 by Katja Boehm.
Summary first published in May 2005, authored by Katja Boehm and Edzard Ernst.

Mulig risiko ved bruk av Essiac

Det finnes ingen litteratur om sikkerheten ved Essiac. Ovennevnte gjennomgang fra Natural Standard Collaboration bemerker at det er mangel på sikkerhetsdata for Essiac og de andre preparatene som markedsføres under den samme formelen. Det kan imidlertid ikke antas at Essiac er trygt, da det er et produkt med en ukjent sikkerhetsprofil, spesielt med tanke på bruk under graviditet og amming og samtidig bruk med andre legemidler. Pasienter kommer også i faresonen når/ hvis de blir fortalt at ingen annen behandling, inkludert kjemoterapi og strålebehandling, bør brukes mens de tar Essiac. Bivirkninger forbundet med bruken er ikke rapportert. Inngående urter kan forårsake allergisk dermatitt og ha en avføringseffekt.

Følgende informasjon om sikkerhet, bivirkninger og interaksjoner er tilgjengelig fra Natural Medicines Comprehensive Database for de individuelle plantene Essiac inneholder:

Burborrerot (Arctium lappa L.) Oralt kan burre forårsake allergisk reaksjon. Sjelden har det forårsaket anafylaksi32. Teoretisk kan det å ta burdock med antikoagulantia eller blodplatehemmende legemidler øke risikoen for blødning på grunn av redusert blodplateaggregasjon.
Indisk rabarbrarot (Rheum palmatum) Oralt kan rabarbra forårsake krampelignende eller krampaktig gastrointestinalt ubehag, vannaktig diaré og livmorsammentrekninger; det er også én rapport om anafylaksi ved kortvarig bruk. Kronisk bruk eller misbruk av rabarbra kan forårsake elektrolytttap (spesielt kalium), hyperaldosteronisme, akselerert benforringelse, albuminuri, hematuri, dehydrering, hemming av gastrisk motilitet, pseudomelanose coli (pigmentflekker i tarmslimhinnen), arytmier, og muskelsvakhet, ødem.

Engsyre (Rumex acetosa L.). Oralt kan for store mengder forårsake diaré, kvalme, polyuri, dermatitt og gastrointestinale symptomer. Teoretisk sett kan samtidig oral administrering forårsake utfelling av enkelte legemidler på grunn av det høye tannininnholdet.

Glatt almebark (Ulmus rubra Muhl.) Muntlig er hele barken abortfremkallende. Lokalt kan glatte almeekstrakter forårsake kontakteksem og pollen er et allergen. I teorien kan inntak av glatt almebark når det tas sammen med andre legemidler bremse absorpsjonen og redusere serumnivået av oralt administrerte legemidler på grunn av sliminnhold.

Brønnkarse (Nasturtium officinale). Oralt kan store mengder brønnkarse forårsake gastrointestinal irritasjon. Teoretisk sett kan overdreven eller langvarig bruk forårsake nyreskade. Inntak av store mengder brønnkarse med høyt vitamin K-innhold kan teoretisk motvirke de antikoagulerende effektene av warfarin.

Benediktinertistel  (Centaurea = Cnicus benedictus). Når det administreres oralt og brukes i doser større enn 5 g/kopp te, kan det forårsake mageirritasjon og oppkast.

Rødkløver (Trifolium pratense). Den orale administrasjonen kan forårsake utslettlignende reaksjoner, myalgi, hodepine, kvalme og vaginale flekker. Samtidig bruk med legemidler som har bestanddeler som kan påvirke blodplateaggregasjonen kan teoretisk øke risikoen for blødning hos noen mennesker. Samtidig bruk av store mengder rødkløver kan teoretisk øke antikoagulasjonseffekten og blødningsrisikoen til disse legemidlene på grunn av kumarininnholdet. Det er en viss bekymring for at rødkløver kan forstyrre effekten av tamoxifen på grunn av dets potensielle østrogene effekter.

Tare (Laminaria digitata). Oralt kan tare indusere eller forverre hypertyreose. Jodet i tare kan forårsake idiosynkratiske reaksjoner. Langvarig høyt inntak av jod i kosten er assosiert med struma og økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen. Tare ser ut til å ha antikoagulerende effekter, og derfor kan det teoretisk sett øke risikoen for blåmerker og blødninger å ta tare sammen med antiplate- eller antikoagulasjonsmidler.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Kvaliteten på blandingen avhenger av kvaliteten på hver enkelt ingrediens som inngår i  blandingen.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: