Sjamanisme | NAFKAM

Sjamanisme

Sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å mane fram ånder, og fungerer som bindeledd mellom mennesker og åndeverdenen. Åndene skal ifølge sjamanistisk tradisjon ha kraft og evner til å hjelpe mennesker med mange slags problemer. Sjamanisme er trolig mest utbredt blant folk i arktiske områder, urbefolkningen i Amerika, urbefolkningen i Austalia, og afrikanske kulturer som blant annet kulturen til San-folket.

Ett eksempel på en sjaman, er utøverne innen samisk folkemedisin som også kalles «noaider» eller «hjelpere». Sjamanen sies å ha særlige evner til å komme i kontakt med de ytre kreftene som sies å kunne hjelpe bl.a ved sykdom. Sjamanen bruker ulike teknikker og midler for å komme i kontakt med kreftene i åndeverdenen, og for å klargjøre pasienten for å motta hjelp fra dem. For eksempel kan tilbudet fra sjamanen inneholde tromming på en runebomme, healing, bønn, meditasjon eller en kombinasjon av slike.

Tradisjonene med sjamaner og sjamanisme har eksistert lenge innenfor mange religioner og folkemedisinske tradisjoner. I takt med nye religiøse retninger (nyreligiøsitet) har det også kommet nye former for sjamanisme (nysjamanisme). Sjamanene gjør også ofte sine personlige tilpasninger, slik at besøk hos to sjamaner kan arte seg ulikt.

Når slike tjenester tilbys med mål om å forebygge, lindre eller kurere sykdom, må behandlerne forholde seg til de begrensinger, ansvar og plikter som lov om alternativ behandling av sykdom mv. angir.

Virker det?

Vi finner ingen kunnskapsoppsummeringer i våre kilder om sjamanisme. Etter våre kriterier er det ikke grunnlag for å si at sjamanisme virker mot noen helseproblemer. Søket ble utført mai 2019.  

Er det trygt?

I utgangspunktet er det lite sannsynlig at det å prøve å mane fram ånder utgjør en fare for helsen til pasienten, så lenge pasienten ikke velger bort nødvendig medisinsk behandling til fordel for dette.

Det er imidlertid rapportert om noen tilfeller der sjamaner har kommet med radikale behandlingsforslag som for eksempel å sette beina i kokende vann, og innta brygg som er kjent å kunne gi til dels alvorlige bivirkninger: 

I det aktuelle tilfellet var det snakk om ayahuasca, som er en drikk kjent brukt i folkemedisinske tradisjoner. blant annet i Sør-Amerika. Denne drikken inneholder stoffet dimetyltryptamin (DMT) som finnes i mange plantearter. Dette stoffet kan gi hallusinasjoner, økt blodtrykk, økt hjerterytme, kvalme og oppkast. Bruk av ayahuasca har også blitt forbundet med bivirkninger som har vært livstruende.

Det er vanskelig å si i hvilken grad slike behandlingsforslag er utbredte og overførbare til norske forhold, men vi oppfordrer pasienter som vurderer slik behandling til å bruke sunn fornuft.

I artikkelen vår om åndelige behandlinger kan du lese mer om effekten og sikkerheten ved bruk av sjamanisme og beslektede behandlinger.  

Andre navn og varianter: Sjamanisme, nysjamanisme, trommereise

Engelske navn: Shamanism, neoshamanism, shamanic journeying

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM:

The website encountered an unexpected error. Please try again later.