Forskning ved NAFKAM | NAFKAM

Forskning ved NAFKAM

Her finner du en liste over alle våre forskningsprosjekter.

Image

Forskningen ved NAFKAM utføres av et flerfaglig kollegium, som benytter og utvikler ulike forskningsdesign, inkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, nøye valgt ut fra det forskningsspørsmål som skal besvares.


NAFKAMs prosjekter

Listen viser igangsatte / pågående forskningsprosjekter ved NAFKAM.

Kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi for traumatiserte pasienter

Foreldre til barn med kreft

Hvordan kan vi hjelpe og trygge foreldrene i deres behandlingsvalg?

Akupunktur ved postoperativ kvalme hos barn

En fortsettelse av studien om akupunktur/akupressur på postoperativ kvalme hos barn. Problemstillinger som gradarbeidet vil omhandle er effekt av akupunktur ved PONV i behandlings- og kontrollgruppe.

Brukere, "læsere" og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge

En kvalitativ studie av folk, helbredere og helsepersonells forståelse og bruk av tradisjonell helbredelse og skolemedisin i områder med stor andel samisk befolkning.

Joik og “det gode liv” – en studie om et levende kulturelt uttrykk og dets betydning for livskvalitet

Resultatene av en pilotstudie viste at joik er dypt forbundet med både individers og den samiske kulturelle identitet.

Overtidsakupunktur

Den aktuelle studien er en pilotstudie.

IMCR-studien - Integrated Medical Care Rehabilitation

Vurdering av utvikling og gjennomførbarhet av et rehabiliteringsprogram som omfatter integrert medisinsk omsorg for pasienter som opplever vedvarende helseplager etter fjerning av amalgam.

Path. Å forstå kreftpasienters behandlingsforløp

En helhetlig beskrivelse av valg og resultat av skolemedisinske, komplementære og alternative behandlingstiltak hos kreftpasienter.

SENCANCER

Sensing illness in everyday life: Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patients.

TCM - Lindrende kreftbehandling

En endetarm/tykktarms kreft studie (TCM urter i tillegg til vestlig med behandling) som NAFKAM gjør sammen med Colorectalcancerregisteret og XI-yuan sykehuset i Beijing.

Utvikling av web-verktøy for bedring av kommunikasjon mellom helsepersonell og kreftpasienter om bruk av alternativ behandling.

Studien har som formål å utvikle et kommunikasjonsverktøy som kan redusere risiko og øke sikkerheten for pasienter som ønsker å kombinere konvensjonell og alternativ behandling i kreftomsorgen.

Nevrobiologisk grunnlag for manuelle terapier: Kvantitativt Sensorisk Testing (KST) som et translatorisk, nevrofysiologisk verktøy.

Målet med prosjektet er å utforske «komponentvirkning» og «biologiske mekanismer» av ikke-farmakologiske terapier mot rygg- og nakkesmerter.

Ulike helseaktørers rolle i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin

Målet med prosjektet er å kartlegge pasientsikkerhet i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin, og beskrive  ulike helseaktørers rolle.

Klinisk effekt av naturterapeutiske refleksterapier mot rygg- og nakkesmerter

Målet med prosjektet er å utforske «komponentvirkning» og «biologiske mekanismer» av ikke-farmakologiske terapier mot rygg- og nakkesmerter.

Soneterapi ved behandling av akutt bihulebetennelse

Formålet med studien er å undersøke om det er en statistisk indikasjon (separation test) for å påvise en effekt av soneterapi ved akutt bihulebetennelse i en større klinisk studie.

Forebygging og behandling av frostskader

Hensikten er å gjennomføre kartlegging av perifer rewarmingsevne ved termografi og sensorisk nervefunksjon ved kvantitativ sensoriske tester (QST) for om mulig å identifisere risikofaktorer og effekt av behandling.

Ulike perspektiver på sikkerhet og risiko ved alternativ behandling

Prosjektet studerer ulike perspektiver på risiko og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling og konvensjonell behandling.

Senskader etter brystkreftbehandling - med fokus på fatigue hos brystkreftoverlevere. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud? – en pilotstudie

Hensikten med hovedstudien blir å undersøke effekten av akupunktur sammen med standard behandling versus standard behandling alene, for håndtering av fatigue hos brystkreftoverlevere.

Evaluering av pasientrapporterte positive og negative sykdomsforløp knyttet til bruk av Lightning Process (LP) blant pasienter med kronisk tretthetssyndrom (rapport)

Forskningsprosjekt på oppdrag av Helsedirektoratet der diagnosekriterier for CFS/ME-diagnose samt CFS/ME-pasienters erfaringer med bruk av treningsprogrammet Lightning Process (LP). Nytt oppdrag knyttet til evaluering av nytt kriteriesett for diagnosesetting av CFS/ ME utføres i 2017.

 

Gjennomførte doktorgradsprosjekter ved NAFKAM

 

 Avsluttede prosjekter ved NAFKAM

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: