NIFAB-undersøkelsen 2007

Undersøkelsen ble bestilt av NIFAB, og gjennomført av Synovate MMI som telefonintervju med 1007 personer i alderen 15 år eller eldre i mars 2007.

Analyse av tallene og utarbeidelse av rapport ble foretatt av forskere ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin). 

Tidligere undersøkelser av befolkningens bruk av alternativ behandling før denne omfatter blant annet en undersøkelse fra 1997 av Aarbakkeutvalget, samt SSBs Levekårsundersøkelser i 2002 og 2005. I 2001 gjennomførte NAFKAM også en undersøkelse av bruk av alternativ behandling ved norske sykehus.

Hovedresultater fra NIFAB-undersøkelsen 2007:

  • Bruk totalt: Om lag halvparten (48,7 %) av de spurte oppga at de hadde mottatt alternativ behandling enten fra en alternativ behandler utenfor helsevesenet, eller fra helsepersonell innenfor helsevesenet i løpet av de siste 12 månedene.
  • Merk: Siden ulike undersøkelser definerer alternativ behandling noe ulikt, så man også på hva tilsvarende tall ble dersom man utelukker kategoriene ”massasje” og ”annet” (siden disse kan potensielt kan gi svar som ikke blir kompatible med andre undersøkelsers definisjon av ”alternativ behandling”): Hvis man ekskluderer katergorien "massasje" er tallet for total bruk siste 12 måneder 38,2 %. Hvis man ekskluderer kategorien ”annet” er tallet for total bruk siste 12 måneder 33.9 %. Ekskluderer man både massasje og ”annet” er tallet for total bruk siste 12 måneder 21,4 %.
  • Bruk etter kjønn: Kvinner hadde brukt alternativ behandling i større grad enn menn (53,5 % vs 43,0 % de siste 12 månedene).
  • Bruk etter geografi: Andelen av befolkningen som bruker AB er størst i Oslo (58,9 %). Tallet er også høyt i Finnmark (63,6 %), men dette tallet er basert på svar fra svært få personer.
  • Bruk etter behandlingsmetode: De behandlingsformene som ifølge undersøkelsen ble brukt mest, var massasje (23,7 %), akupunktur (10,8 %), soneterapi (5,6 %), healing (4,8 %) og homeopati (4,3 %).
  • Bruk etter alder: Andelen som hadde brukt alternativ behandling var høyest i aldersgruppen 15-24 år (56,8 %). Dette skiller seg ut fra tidligere undersøkelser, hvor bruken var høyest i eldre aldersgrupper

Les mer:

Aarbakke-utvalget (1997), hentet fra kap.7 i NOU 1998:21 Alternativ Medisin

NAFKAM (NIFAB.no): Befolkningens bruk av alternativ behandling

Statistisk Sentralbyrå: Helse - flere velger alternativt

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: