NAFKAM-undersøkelsen 2012

Denne utgaven av undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos MMI i månedsskiftet november/ desember 2012. 

Analysen av tallene ble foretatt av Vinjar Fønnebø ved NAFKAM, som sammen med Ola Lillenes også har skrevet denne rapporten. Den ble opprinnelig publisert 07.01.2013, men er senere modifisert med nye visuelle elementer og lignende.

2012-undersøkelsen gav oss kunnskap fra telefonintervjuer med totalt 1002 innbyggere i alderen 15 år og eldre. Det totale befolkningstallet for denne aldersgruppen var ved utgangen av året 2012 ifølge Statistisk Sentralbyrå 4 062 295 personer, fordelt på 2 025 777 menn (49,9%) og 2 036 518 kvinner (50,1%). I undersøkelsen vår var andelen menn litt høyere (48,4%) og kvinneandelen tilsvarende lavere (51,6%) enn de faktiske andelene i befolkningen. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2007.

Hovedresultater fra 2012

I 2012 oppga i alt 45,3% av respondentene å ha brukt én eller flere av følgende former for alternativ behandling: Mottatt én eller flere alternative terapier fra en utøver; brukt urter/ naturmidler; og/ eller brukt selvhjelpsteknikker, med terapeutisk hensikt for å behandle (forebygge, lindre, kurere) et konkret helseproblem. Gjennomsnittlig kostnad for brukerne var 4471 kroner (NOK).

Overført til befolkningsnivå tilsvarte dette 1,84 millioner nordmenn over 15 år som brukte alternativ behandling til en samlet kostnad på 8,23 milliarder kroner.  En nærmere titt på dataene viser at:

Behandling fra utøvere i 2012

36,6% av respondentene oppga å ha mottatt en eller flere alternative terapier fra utøver; innenfor eller utenfor det offentlige helsevesenet. Gjennomsnittlig kostnad for dette var 2403 kroner per bruker.

Overført til befolkningsnivået tilsvarte dette 1,49 millioner personer og en samlet kostnad på 3,58 milliarder kroner.

Mest brukte alternative terapier i Norge 2012 (Tabell):

Forskjellene i bruken av de forhåndsdefinerte terapiene var små, bortsett fra for massasjeterapi, som også i 2012  utgjorde en vesentlig høyere andel enn de andre. "Annen alternativ behandling" er korrigert av NAFKAM for eventuelle skolemedisinske behandlinger. Dette kan du lese mer om i vår generelle artikkel om NAFKAMs befolkningsundersøkelse.

Bruk av urter/ naturmidler i 2012

Nesten 12% oppga å ha brukt urter/naturmidler (for eksempel ginseng, hvitløk, ingefær eller lignende) for helseformål. Gjennomsnittlig kostnad for dette var 1409 kroner per bruker. Overført til befolkningsnivået tilsvarte dette 486 500 personer og en samlet kostnad på vel 685 millioner kroner.

Bruk av selvhjelpsteknikker i 2012

Nesten 12 % rapporterte å ha brukt selvhjelpsteknikker (for eksempel yoga, mindfulness, meditasjon eller lignende) for helseformål. Gjennomsnittlig kostnad for dette var 886 kroner per bruker. Overført til befolkningsnivået tilsvarte dette 486 500 personer, og en samlet kostnad på vel 431 millioner kroner.

Brukernes erfaringer i 2012 (tabell)

De 45% som oppga å ha brukt alternativ behandling fikk også oppfølgingsspørsmål om sine erfaringer med dette; relatert til om de hadde opplevd eventuell forverring av helsetilstanden som de knyttet til sin bruk av alternativ behandling:

2012-undersøkelsen viste at det bare var et fåtall (2%) som rapporterte om dårligere helse etter bruk av alternativ behandling. Omregnet til antall i befolkningen 15 år eller eldre, representerer dette likevel 36 800 individer. Dette tilsier etter vårt syn at pasientsikkerhet fortsatt må tas på alvor innen alternativ behandling.

Vi gjør oppmerksom på at svaralternativet "har ikke opplevd forverring" uttrykker fravær av opplevd forverring. Andelen som svarte "nei" her kan ikke automatisk tolkes som "har opplevd forbedring".

Kjønnsforskjeller i bruk av alternativ behandling i 2012

Undersøkelsens 1002 respondenter besto av 485 menn og 517 kvinner. 2012-tallene viste at kvinner brukte alternativ behandling mer enn menn:

Med unntak av kostnader til urter/ naturmidler, var det kvinnelige brukere som brukte mest penger på alternativ behandling i 2012:

Respondentenes helsemessige utgangspunkt i 2012

Vi spurte alle respondenter om hvordan de vurderte sin egen helsesituasjon, og ba dem rangere den fra "meget god" til "meget dårlig": 

Nesten 80% av respondentene vurderte helsa som god eller meget god, uavhengig av om de brukte alternativ behandling eller ikke. Brukere av alternativ behandling vurderte generelt helsa si litt dårligere enn ikke-brukere.

Nordmenns bruk av kosttilskudd i 2012

Ordinær bruk (i tråd med pakningsvedlegget) av kosttilskudd for å styrke helsa anses ikke som alternativ behandling, men måles på oppdrag fra helsemyndighetene. I likhet med bruk av alternativ behandling, var det flere kvinner enn menn som brukte kosttilskudd i 2012, som tabellen under viser:

Overført til befolkningsnivå tilsvarte dette at 2,84 millioner nordmenn brukte kosttilskudd i 2012: 1,33 millioner av disse var menn, og 1,51 millioner var kvinner. Ad kostnadene, var det også kvinnene som brukte mest penger på kosttilskudd i 2012: 

Overført til befolkningsnivået, tilsvarte kostnadene på kosttilskudd 3,11 milliarder kroner i 2012.

Tolkninger

2012-undersøkelsens tall er ikke umiddelbart sammenlignbare med tallene fra 2007-undersøkelsen. Dette fordi man definerte kategorien “andre alternative behandlingsformer” forskjellig, og i 2012 også inkluderte befolkningens egenbehandling med bruk av urter/ naturmidler og selvhjelpsteknikker. 

Men, hvis man tar bort kategorien “andre alternative behandlingsformer” fra begge undersøkelser blir andelene som mottok behandling fra utøver sammenlignbare: 33,9% i 2007 og 34,8% i 2012. NAFKAM tolker en forskjell på 0,9 prosentpoeng som at andelen som mottok slik behandling har vært uendret fra 2007 til 2012.

Utøvere i det offentlige Utøverregisteret er fritatt for MVA på sine behandlingstjenester og kan således holde en lavere pris enn ikke-registrerte ut til kunde. Med en nærmest tidobling av antall registrerte utøvere fra 2007-12 vil det bli interessant å følge utviklingen i brukergruppens kostnader til utøvere, og eventuelt se om brukerne foretrekker registrerte framfor ikke-registrerte utøvere.

Samtidig vil et økt innslag av egenbehandling (i form av selvhjelpsteknikker og/ eller urter) uten råd eller oppfølging fra en profesjonell part, kunne medføre nye momenter å vurdere i pasientsikkerhetsarbeidet innen alternativ behandling.

Oppsummering

Sett under ett, vurderer vi nordmenns bruk av alternativ behandling i 2012 som høy, og på linje med det vi finner i sammenlignbare land. Alternativ behandling utgjorde en vesentlig del av norske pasienters totale helsetjeneste. 

Det samme kan sies for befolkningens bruk av kosttilskudd. Nordmenns bruk av dette er fremdeles trolig knyttet mest til tran, vitaminer, fiskeolje og lignende som her til lands har lange tradisjoner som strategi for å generelt opprettholde god helse; ikke for å forebygge eller behandle spesifikke helseproblemer.

Les mer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: