Behandlingsartikler på nafkam.no | NAFKAM

Behandlingsartikler på nafkam.no

Vi bruker ulike kilder til å presentere forskning på feltet alternativ behandling.

I tillegg finner du informasjon om hvordan vi bruker forskningen på effekt, samt en artikkel om placeboeffekten.

Modeller av virkeligheten

Forskning handler om å komme frem til ny kunnskap på en systematisk måte. Kunnskapen som erverves gjennom forskning, må forstås som foreløpige modeller av, eller teorier om virkeligheten. Som mennesker har vi ingen direkte tilgang til «sanne» eller objektive observasjoner av virkeligheten. At modellene og teoriene (kunnskapen) skifter og endres over tid, er uttrykk for at det nettopp er foreløpige modeller av virkeligheten, og ikke den endelige sannheten vi har kommet frem til.

Gjennom forskning videreutvikles og utvides vår kunnskap slik at våre modeller av virkeligheten skal stemme så godt som mulig med våre erfaringer og observasjoner. Når det gjelder forskning på helse og sykdom skal modellene gjøre oss i stand til å forstå hvordan og hvorfor sykdom oppstår, og hvordan de kan forebygges og behandles.

Det forskes en hel del på alternative behandlingsmetoder. I likhet med annen forskning kan det være vanskelig både å finne frem til relevant forskning, å vurdere kvaliteten på forskningen, samt å forstå hva forskningen egentlig gir svar på. På disse sidene håper vi å kunne gi svar på en del spørsmål rundt dette.

Ulike forskningsmetoder

Forskning gjøres ved hjelp av mange ulike metoder. Hvilken metode som velges, avhenger av hvilke spørsmål forskerne søker svar på.

I artikkelen Introduksjon til forskning finner du en oversikt over de vanligste forskningsmetodene, og hvilke typer forskningsspørsmål de brukes til å besvare.

Slik bruker vi forskningen

Hva man kan si ut fra forskning avhenger altså av mange faktorer. Vi har valgt å legge listen høyt, ved systematiske kunnskapsoppsummeringer fra følgende internasjonale og uavhengige forskningsbiblioteker:

I artikkelen Kvalitetssikring finner du mer informasjon om vårt valg av kilder, og hvordan vi arbeider.

NB! Arbeidet med å oppdatere alle faktaartikler etter denne metodikken er påbegynt, men ikke ferdig. Kapitlene «Virker det?» er derfor ulike i en periode fremover.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: