Kvalitetssikring | NAFKAM

Kvalitetssikring

Vi baserer oss på kunnskapsoppsummeringer fra anerkjente forskningsdatabaser når vi uttaler oss om effekten av alternativ behandling. Vurderingene av forskningen er kvalitetssikret av forskere på NAFKAM. 

Image

Vi har fem hovedkilder:

Basert på kunnskapsoppsummeringer i disse databasene, lager vi oversikter over hva vi kan si om effekten av de alternative behandlingsformer det finnes forskning på. Disse publiseres i faktaartikler om behandlingsformer

Selv med forskning på oppsummert nivå kan det være vanskelig å si noe sikkert. Forskningen har ofte begrensninger noe som gjør at forskerne tar forbehold om resultatene. De skriver ofte innviklet, og på fagspråk. Dette kan gjøre det krevende å forstå hva forskningen sier og ikke sier. Noen vanlige fraser du kan støte på er:

  • Har trolig effekt: Forskerne mener at studiene viser at behandlingen har effekt mot det aktuelle helseproblemet, og at studiene er så gode at funnene av effekt trolig stemmer
  • Har muligens effekt: Forskerne mener at studiene viser at behandlingen har effekt mot det aktuelle helseproblemet, men at det tydelig trengs flere og bedre studier for å bekrefte det
  • Har muligens ikke effekt: Forskerne mener at studiene viser at behandlingen ikke har effekt mot det aktuelle helseproblemet, men at det tydelig trengs flere og bedre studier for å bekrefte det
  • Har trolig ikke effekt: Forskerne mener at studiene på behandlingen viser at behandlingen ikke har effekt, og at studiene er så gode at dette trolig stemmer
  • Man vet ikke: Når forskningen er så mangelfull eller motstridende at forskerne ikke kan si om behandlingen har effekt eller ikke

Til informasjon om sikkerheten ved bruk av en alternativ behandling, bruker vi PubMed som hovedkilde. Når det gjelder medisinsk bruk av mat, urter og kosttilskudd, bruker vi også Natural Medicines som fast kilde.

Vi støtter oss også på statlige nettsteder i Norge og i utlandet.

Fast skriveoppskrift for faktaartikler

Våre artikler er skrevet etter en mal som skal sikre innholdet og formen på artiklene. Poenget med dette er at du skal kunne finne svar på relevante spørsmål om behandlingen.

«Virker det?»

For å svare på dette spørsmålet, ser vi på hva oppsummeringer av effektstudier sier om effekten av den aktuelle behandlingen. Vi ser også på hvordan behandlere beskriver at behandlingen virker, og om deres beskrivelse av virkningsmekanismen er sannsynlig i forhold til hva man vet om kropp og helse.

«Er det trygt?»

Her ser vi på hva forskningen sier om sikkerheten ved bruk av behandlingen, for eksempel om det er bivirkninger knyttet til behandlingen. Er det snakk om et middel man inntar, ser vi også på om det er rapportert om noen typer interaksjoner.

Vi oppfordrer de som bruker flere midler til å ta kontakt med sin lege for å få en individuell vurdering av om deres totale kombinasjon av legemidler, urter og kosttilskudd er trygg. I samråd med legen kan dere også ta kontakt med RELIS hvor det jobber farmasøyter. Vi oppfordrer også til å lese våre generelle forsiktighetsregler ved bruk av alternativ behandling.

«Bakgrunn», «Les også» og «Kilder»

I tillegg til informasjon om effekten og sikkerheten skriver vi litt om bakgrunnen for behandlingen og om den går under ulike navn, en liste over annen relevant litteratur, og en liste over hvilke kilder vi har brukt.

Før publisering

Vurderingene av forskningen som er gjort i redaksjonen til nafkam.no, kvalitetssikres av forskningsleder på NAFKAM, eller en forsker som denne utnevner. Forskeren ser på søket som er gjort, vurderingene av hvilke artikler som er relevante og ikke, og om vurderingene av hva man kan si om effekten og sikkerhet er riktig. I tvilstilfeller er det forskerne som tar den endelige avgjørelsen på hva vi kan si basert på forskningen.

Tekstens form og innhold kvalitetssikres også av minst to personer i redaksjonen, inkludert ansvarlig redaktør. Disse ser på om teksten er i tråd med malen, og at øvrige opplysninger enn de forskerne har kvalitetssikret, er i tråd med kilden. De vurderer også om teksten er skrevet på et enkelt og presist språk. 

Kvalitetssikring av svar på henvendelser

Ved svar på henvendelser om effekt og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling, følger vi samme rutine som ved skriving av faktaartikler.

Presiseringer

Vi er i en omstillingsfase hvor vi reviderer alle faktaartiklene våre. Inntil vi er ferdige med dette, vil faktaartiklene våre variere noe i form og innhold.

Prosedyrene over er utarbeidet og godkjent av forskningsledelsen ved NAFKAM. Kunnskapssenteret og store pasientforeninger som Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og Kreftforeningen har også kommet med råd og innspill i denne sammenheng.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: